Lựa chọn cỏ nhân tạo

Bìa B7
Ấn Độ được cho đã nhanh chóng đưa thêm binh lính tới khu vực thung lũng Galwan, sau khi Trung Quốc

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Bìa B7
Ấn Độ được cho đã nhanh chóng đưa thêm binh lính tới khu vực thung lũng Galwan, sau khi Trung Quốc

Ứng dụng cỏ sân vườn

Bìa B7
Ấn Độ được cho đã nhanh chóng đưa thêm binh lính tới khu vực thung lũng Galwan, sau khi Trung Quốc

Tiêu chuẩn FIFA

B2-1
Ấn Độ được cho đã nhanh chóng đưa thêm binh lính