Sân bóng đá cỏ nhân tạo

Bìa B7
Ấn Độ được cho đã nhanh chóng đưa thêm binh lính tới khu vực thung lũng Galwan, sau khi Trung Quốc

Sân Vườn Và Cảnh Quan

Bìa B7
Ấn Độ được cho đã nhanh chóng đưa thêm binh lính tới khu vực thung lũng Galwan, sau khi Trung Quốc

Bảo Dưỡng Sân Bóng

Bìa B7
Ấn Độ được cho đã nhanh chóng đưa thêm binh lính tới khu vực thung lũng Galwan, sau khi Trung Quốc

Thảm Cao Su

B2-1
Ấn Độ được cho đã nhanh chóng đưa thêm binh lính